Vytvořte fakturu

Hammerl & Hammerl - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Obchodní název Hammerl & Hammerl
IČO 34102311
TIN 2020389041
DIČ SK2020389041
Datum vytvoření 07 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hammerl & Hammerl
Pezinská ulica 1103/48
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 1 609 329 €
Zisk -1 272 984 €
Kapitál 2 651 474 €
Vlastní kapitál 1 931 419 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347731168
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,554,861
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 786,734
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 786,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,773
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 725,961
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 767,509
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,902
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,902
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 520,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 520,542
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 520,542
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 239,015
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,608
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 216,407
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 618
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,554,861
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,435
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,924,116
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,924,116
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,272,984
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 896,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 60
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 60
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 771,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 404,110
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,516
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 251,594
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,249
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 65,617
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 283,390
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 125,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 125,000
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,609,329
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,550,787
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,222
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,320
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,876,882
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 441,015
D. Služby (účtová skupina 51) 440,895
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 498,154
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 362,005
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 124,584
4. Sociální náklady (527, 528) 11,565
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,940
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 193,095
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 193,095
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,323
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,288,599
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,861
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,267,553
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 668,877
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,398
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,398
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,398
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,949
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,281
2. Ostatní náklady (562A) 1,281
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,668
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,551
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,270,104
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,272,984
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016