Vytvořte fakturu

MJ AUREKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MJ AUREKO
IČO 34102388
TIN 2020686217
DIČ SK2020686217
Datum vytvoření 08 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MJ AUREKO
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 85 285 €
Zisk -2 372 €
Kapitál 147 526 €
Vlastní kapitál -39 733 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905618934
Mobile(y) +421911618934, 0905618934
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 144,028
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 111,940
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 111,940
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,940
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,031
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,801
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,031
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,947
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,084
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 57
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 144,028
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,105
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -47,535
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,549
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -84,084
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,372
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,133
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 444
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 185,689
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,695
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,695
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 181,565
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 805
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 413
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,211
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,259
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,285
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,550
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,709
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,448
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 59,490
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 70
D. Služby (účtová skupina 51) 5,160
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,780
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,171
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,554
4. Sociální náklady (527, 528) 55
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 453
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,463
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,463
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,163
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,539
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 250
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -249
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,412
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015