Vytvořte fakturu

TOWER AUTOMOTIVE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Obchodní název TOWER AUTOMOTIVE
IČO 34106880
TIN 2020357746
DIČ SK2020357746
Datum vytvoření 01 Září 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TOWER AUTOMOTIVE
Továrenská 13
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 120 312 164 €
Zisk -2 165 672 €
Kapitál 72 097 016 €
Vlastní kapitál 15 662 241 €
Kontaktní informace
Email kuzma.milan@towerautomotive.sk
Telefon(y) +421347968111, +421347968206, +421347968207, +421347968212, +421347968218, +421347968233, +421347968249, +421347968276, +421347968277, +421347968294, +421347968315, +421347968318, +421347968325, +421347968332
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,021,695
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,494,945
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 85,341
2. Software (013) - /073, 091A/ 85,341
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,409,604
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 265,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,820,044
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,106,898
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,939
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,198,667
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,501,989
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,999,598
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,305,788
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 817,244
3. Výrobky (123) - /194/ 735,725
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 140,841
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,878,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,842,799
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 582,965
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,259,834
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,427
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,624,165
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,623,778
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,761
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24,761
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,021,695
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,004,167
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,349,034
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,349,034
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 57,354
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,069,807
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,069,807
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,693,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,234,741
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,541,097
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,165,672
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,005,903
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,566,354
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 22,449,350
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 100,487
12. Odložený daňový závazek (481A) 16,517
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 33,587
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 33,587
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,161,809
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,677,332
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,677,332
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 34,859
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 462,910
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 376,192
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 599,933
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,583
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,244,153
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 171,511
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,072,642
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,625
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,625
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 116,095,849
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 120,312,164
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,876,481
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 109,186,285
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,033,083
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -232,196
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 731,292
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,717,219
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,061,882
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,320,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,373,319
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 63,590
D. Služby (účtová skupina 51) 10,815,955
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,419,468
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,116,173
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,959,519
4. Sociální náklady (527, 528) 343,776
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 187,579
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,869,649
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,869,649
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 653,839
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 157,469
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -749,718
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,289,997
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,167
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 3,158
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,413,361
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,169,455
2. Ostatní náklady (562A) 1,169,455
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 220,977
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,929
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,410,194
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,159,912
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,760
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,165,672
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016