Vytvořte fakturu

TOWER AUTOMOTIVE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název TOWER AUTOMOTIVE
IČO 34106880
TIN 2020357746
DIČ SK2020357746
Datum vytvoření 01 Září 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TOWER AUTOMOTIVE
Továrenská 13
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 130 241 214 €
Zisk -3 492 402 €
Kapitál 72 097 016 €
Vlastní kapitál 15 662 241 €
Kontaktní informace
Email kuzma.milan@towerautomotive.sk
Telefon(y) +421347968111, +421347968206, +421347968207, +421347968212, +421347968218, +421347968233, +421347968249, +421347968276, +421347968277, +421347968294, +421347968315, +421347968318, +421347968325, +421347968332
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 60,710,109
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,131,684
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 176,274
2. Software (013) - /073, 091A/ 165,046
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 11,228
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,955,410
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 265,055
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,339,786
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,817,421
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,939
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,514,209
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,553,367
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,822,958
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,892,013
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,020,815
3. Výrobky (123) - /194/ 764,351
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 145,779
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,159,629
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,112,687
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,112,687
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,928
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,570,780
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 62
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,570,718
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,058
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,058
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,710,109
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,169,839
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,349,034
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,349,034
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 57,354
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,069,807
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,069,807
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,186,046
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,234,741
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,048,695
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,492,402
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,526,984
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,895,219
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 24,681,454
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 197,248
12. Odložený daňový závazek (481A) 16,517
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,584,653
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,489,286
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,489,286
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 609,649
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 435,042
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 333,546
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 707,645
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,485
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,547,112
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,252,435
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,294,677
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,500,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 13,286
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 13,286
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 130,241,214
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,403,710
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 112,682,294
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,885,489
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 487,429
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,292,866
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,489,426
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,864,821
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,045,645
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,007,501
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 13,661
D. Služby (účtová skupina 51) 14,036,126
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,340,304
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,918,830
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,894,600
4. Sociální náklady (527, 528) 526,874
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 199,408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,621,867
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,621,867
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,159,927
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,204
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433,178
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,623,607
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,355,989
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,613
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 62
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 62
XII. Kurzové zisky (663) 8,551
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,877,408
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,475,246
2. Ostatní náklady (562A) 1,475,246
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 378,766
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 23,396
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,868,795
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,492,402
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,492,402
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016