Vytvořte fakturu

New Concept - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název New Concept
IČO 34108289
TIN 2020232500
DIČ SK2020232500
Datum vytvoření 27 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo New Concept
Roľnícka 10
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 352 912 €
Zisk -23 033 €
Kapitál 1 006 308 €
Vlastní kapitál -398 879 €
Kontaktní informace
Email winery@winery.sk
webové stránky http://www.winery.sk
Telefon(y) +421243711852, +421243712405, +421243639554
Mobile(y) +421911780845, +421903780845, +421903556005
Fax(y) 0243712405
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,020,207
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 132,675
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 132,675
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 86,808
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,827
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 10,218
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,316
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 11,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 886,832
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 188,113
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 124,916
3. Výrobky (123) - /194/ 63,197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 694,240
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,860
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1,845
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 296
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 623,239
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,479
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 478
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,001
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 700
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -421,913
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -435,393
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 124,040
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -559,433
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,442,120
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 162,085
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 159,781
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,304
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,275,672
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 130,306
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,306
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,139,282
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,609
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,628
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,847
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,363
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 322,338
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 352,912
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,913
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 33,537
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 279,888
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,105
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,469
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 366,962
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,530
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 57,316
D. Služby (účtová skupina 51) 208,098
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,393
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,168
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,562
4. Sociální náklady (527, 528) 1,663
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,665
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,937
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,023
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,050
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,499
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 219
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 217
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,242
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,750
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,750
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,023
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015