Vytvořte fakturu

Development In Slovak Investments - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Obchodní název Development In Slovak Investments
IČO 34109099
TIN 2020360914
DIČ SK2020360914
Datum vytvoření 13 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Development In Slovak Investments
Myslenická 2/C/4660
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 2 594 711 €
Zisk 81 947 €
Kapitál 7 896 101 €
Vlastní kapitál 2 839 338 €
Kontaktní informace
Email disi@disi.sk
Telefon(y) 0905711113
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,603,571
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,547,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,517,697
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 543,020
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,278,392
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 529,283
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,167,002
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 29,875
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 29,875
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,052,788
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -532
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -532
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 832,887
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 832,887
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 507,932
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,578
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,578
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ -1,766
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -49,468
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 506,588
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 712,501
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 712,491
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,211
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,211
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,603,571
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,914,259
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,825,009
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,825,009
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,947
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,187,559
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 150
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 150
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,185,006
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 695,464
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 695,464
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,487,241
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,301
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,403
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,403
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 501,753
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 501,753
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,594,711
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 544,788
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -280,091
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,326,405
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,609
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,482,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 263,052
D. Služby (účtová skupina 51) 144,254
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,071
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,115
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,515
4. Sociální náklady (527, 528) 441
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,771
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 336,676
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 336,676
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,682,393
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,892
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,602
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -142,609
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 60
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,232
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,232
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,172
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 108,430
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,483
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,483
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,947
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016