Vytvořte fakturu

ELV PRODUKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Obchodní název ELV PRODUKT
IČO 34110135
TIN 2020363367
DIČ SK2020363367
Datum vytvoření 01 Listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELV PRODUKT
Nitrianska 3
90312
Senec
Financial information
Prodej a příjem 11 382 927 €
Zisk 1 216 589 €
Kapitál 8 866 601 €
Vlastní kapitál 6 327 825 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220202611, 0220202652, 0240202604, 0220202649
Fax(y) 0220202603
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,365,813
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,123,172
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 63,587
2. Software (013) - /073, 091A/ 33,402
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 30,185
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,059,585
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 633,736
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,458,833
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,730,533
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 194,483
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 42,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,233,366
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,773,123
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 603,989
3. Výrobky (123) - /194/ 1,169,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,485,289
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,417,050
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,417,050
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,905
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58,334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 974,954
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,566
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 960,388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,275
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,737
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 538
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,365,813
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,477,751
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,603,008
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,603,008
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 929,592
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 929,592
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 8,675
2. Ostatní fondy (427, 42X) 8,675
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -280,113
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -280,113
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,216,589
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,888,062
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 221,486
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 41,583
12. Odložený daňový závazek (481A) 179,903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,553,399
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 289,688
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,688
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 944,229
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 116,548
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 77,427
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,088
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,419
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 113,177
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 113,177
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,110,831
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,382,927
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 11,053,067
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 57,764
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -144,596
V. Aktivace (účtová skupina 62) 243,803
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 54,283
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,606
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,759,618
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,941,787
D. Služby (účtová skupina 51) 2,231,628
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,683,450
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,908,893
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 5,388
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 657,281
4. Sociální náklady (527, 528) 111,888
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 89,284
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 697,927
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 697,927
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,610
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 55,103
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,829
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,623,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,036,623
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,597
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 91
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 91
XII. Kurzové zisky (663) 28,770
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 736
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80,955
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 57,652
2. Ostatní náklady (562A) 57,652
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10,269
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,034
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,358
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,571,951
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 355,362
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 406,976
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -51,614
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,216,589
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016