Vytvořte fakturu

LESY MODRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Obchodní název LESY MODRA
IČO 34110186
TIN 2020360947
DIČ SK2020360947
Datum vytvoření 31 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 468 323 €
Zisk 34 570 €
Kapitál 98 168 €
Vlastní kapitál 13 384 €
Kontaktní informace
Email odbyt@lesymodra.sk
Telefon(y) 0336472062
Mobile(y) 0903493795, 0903721618
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 522,140
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 399,386
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 399,386
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 397,990
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,396
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,117
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 148
3. Výrobky (123) - /194/ 1,725
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 83,579
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,654
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,654
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 59,925
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,665
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,343
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,322
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,637
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,587
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 50
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 522,140
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,072
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 27,477
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 983
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,597
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,597
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,570
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,078
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 76
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 76
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,164
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,289
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,212
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,273
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 380
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,010
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 60,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,592
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,246
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 397,990
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 397,990
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 497,636
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 468,323
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 470,691
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,716
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,193
D. Služby (účtová skupina 51) 295,096
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,843
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,102
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,678
4. Sociální náklady (527, 528) 4,063
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,659
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,659
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,514
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,825
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 150,686
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,313
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 29,289
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,218
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,218
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,095
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,920
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,350
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,350
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,570
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016