Vytvořte fakturu

LESY MODRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LESY MODRA
IČO 34110186
TIN 2020360947
DIČ SK2020360947
Datum vytvoření 31 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 572 101 €
Zisk -881 €
Kapitál 98 168 €
Vlastní kapitál 13 384 €
Kontaktní informace
Email odbyt@lesymodra.sk
Telefon(y) 0336472062
Mobile(y) 0903493795, 0903721618
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 104,442
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,019
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,019
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,787
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,563
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122
3. Výrobky (123) - /194/ 4,441
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,284
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,284
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,284
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,940
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,753
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 60,187
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,636
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,636
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,501
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 27,477
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -21,717
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,717
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -881
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,941
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 119
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 119
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,162
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,011
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 929
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,083
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,584
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,555
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 75,660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 69,637
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,023
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 572,101
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 572,101
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 567,446
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,035
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,631
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,673
D. Služby (účtová skupina 51) 380,749
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 93,912
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 65,506
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,339
4. Sociální náklady (527, 528) 4,067
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,448
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,298
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,298
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,551
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,470
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,059
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 69
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 69
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,528
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,527
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,459
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,011
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,892
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,892
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34110186 TIN: 2020360947 DIČ: SK2020360947
 • Sídlo: LESY MODRA, Harmónia 3001, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 31 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 13.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mesto Modra 6 639 € (100%) (od: 12.05.1999)
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2014Nové sidlo:
   Harmónia 3001 Modra 900 01
   05.05.2014Zrušené sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   05.08.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   04.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   25.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 Vznik funkcie: 13.04.2007
   24.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   02.08.2005Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   20.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   19.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   06.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   05.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   LESY MODRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov, bilologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
   zabezpečenie odborenej správy lesov
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok