Vytvořte fakturu

TEKOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Obchodní název TEKOS
IČO 34111832
TIN 2020357878
DIČ SK2020357878
Datum vytvoření 29 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKOS
Partizánska 1089/2
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 937 632 €
Zisk 197 €
Kapitál 673 348 €
Vlastní kapitál 577 881 €
Kontaktní informace
Email tekos@tekosmalacky.sk
webové stránky http://www.tekosmalacky.sk
Telefon(y) +421347722060
Mobile(y) +421911833077
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 730,948
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 203,299
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 768
2. Software (013) - /073, 091A/ 768
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 202,531
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,703
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 149,081
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,747
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 514,636
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58,330
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,330
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 184,591
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 181,601
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,695
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,906
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,742
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 248
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,715
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,826
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 268,889
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,013
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 304
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,709
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 730,948
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 567,277
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,830
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,830
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,199
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,199
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 538,051
2. Ostatní fondy (427, 42X) 538,051
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,671
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,595
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,492
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,369
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,734
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,364
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70,784
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,784
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,121
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,217
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,808
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,434
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,012
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,700
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 936,354
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 937,632
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 913,460
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 23,426
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 746
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 936,248
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 145,369
D. Služby (účtová skupina 51) 283,670
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 382,881
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 266,001
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 100,762
4. Sociální náklady (527, 528) 16,118
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,963
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 77,141
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 77,141
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,742
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,482
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,384
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 484,421
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 638
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 182
2. Ostatní náklady (562A) 182
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 450
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -612
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 772
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 575
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,098
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,523
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016