Vytvořte fakturu

ALPINE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název ALPINE SLOVAKIA
IČO 34112103
TIN 2020358021
DIČ SK2020358021
Datum vytvoření 07 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPINE SLOVAKIA
Vlčie hrdlo 324/90
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 338 563 €
Zisk 350 294 €
Kapitál 11 022 897 €
Vlastní kapitál 1 126 493 €
Kontaktní informace
Email bratislava@alpineslovakia.sk
Telefon(y) 0245646537, 0258101515, 0258101581
Fax(y) 0258101523
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,073,238
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,407,488
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 69,291
2. Software (013) - /073, 091A/ 69,291
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 123,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,013
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,092
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,215,092
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,215,092
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,635,163
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,152
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,630,190
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,630,190
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 282,097
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,348,093
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,449,114
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,591,619
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 766,075
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,825,544
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 283,955
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 87,874
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100,095
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385,571
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,502,707
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,743
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,494,964
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,587
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 30,587
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,073,238
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,756,841
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,250,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,250,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 193,169
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 201,482
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 201,482
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 250,742
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 250,742
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,488,846
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,488,846
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 350,294
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,315,727
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 472,245
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 385,401
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 385,401
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 27,102
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 59,742
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 361,044
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 361,044
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,217,135
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,946,535
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,816
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 344,382
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,498,337
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 134,226
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 84,315
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,359
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,700
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,265,303
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 129,164
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,136,139
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 670
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 670
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,066,769
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,338,563
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,230
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,064,539
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 71,278
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,009,736
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,128,689
D. Služby (účtová skupina 51) 14,610,881
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,699,871
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,990,452
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 675,610
4. Sociální náklady (527, 528) 33,809
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,684
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 134,401
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 134,401
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,317
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -191,850
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -447,257
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 328,827
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,327,199
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,072,790
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,000,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,002
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,002
XII. Kurzové zisky (663) 19
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 70,769
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,043,321
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 964,350
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,274
2. Ostatní náklady (562A) 5,274
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20,814
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52,883
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 29,469
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 358,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,002
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,002
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 350,294
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016