Vytvořte fakturu

H S F - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H S F
IČO 34112278
TIN 2020357889
DIČ SK2020357889
Datum vytvoření 08 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H S F
Jesenského 50
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 28 759 239 €
Zisk 466 248 €
Kapitál 10 024 926 €
Vlastní kapitál 6 065 150 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347722455, 0347723928, 0347960107, 0347960122, 0347960160, 0347960100
Fax(y) 0347722455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,382,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,806,485
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 58,366
2. Software (013) - /073, 091A/ 42,096
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 16,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,658,299
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,583,828
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,571
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 17,900
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 89,820
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 89,820
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,542,265
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,479,599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,128,154
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 148,732
3. Výrobky (123) - /194/ 182,362
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,351
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 178,294
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 178,294
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,983,742
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,406,599
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,406,599
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 495,570
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,573
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 900,630
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,086
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 896,544
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,370
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33,370
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,382,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,531,398
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 697,073
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 697,073
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 69,706
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,706
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,298,371
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,067,854
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -769,483
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 466,248
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,850,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,834
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,834
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 36,304
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 36,304
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,522,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 807,654
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 807,654
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,300,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 175,411
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 156,409
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,286
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,118
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 272,056
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 118,656
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 153,400
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,719,712
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,759,239
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,140,340
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 27,262,149
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 95,982
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 41,304
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 62,867
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,597
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,019,798
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 873,447
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,090,766
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -107,377
D. Služby (účtová skupina 51) 5,615,378
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,452,295
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,191,077
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,130,925
4. Sociální náklady (527, 528) 130,293
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,090
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 697,129
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 697,129
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66,012
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 213,739
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113,319
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 739,441
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,067,561
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,946
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,777
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,777
XII. Kurzové zisky (663) 2,169
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71,585
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,671
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 36,671
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,835
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 29,079
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,639
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 671,802
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 205,554
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 164,625
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 40,929
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 466,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34112278 TIN: 2020357889 DIČ: SK2020357889
 • Sídlo: H S F, Jesenského 50, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 08 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky 24.02.1999
  Josef Wolf 38 Grossharass 2034 Rakúska republika 01.06.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IFN-Holding AG 697 073 € (100%) Traun 4050 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Josef Wolf 38 Grossharass 2034 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2013
   05.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Johann Pichler Melissenweg 32 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 15.01.2009
   29.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Hans- Peter Stadler St. Jodlweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   04.03.2009Noví spoločníci:
   IFN-Holding AG Ganglgutstrasse 131 Traun 4050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Johann Pichler Melissenweg 32 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 15.01.2009
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traun 4050 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Hattmannsdorfer Standorf 74 Katsdorf 4223 Rakúsko Vznik funkcie: 27.08.2007
   Volker Neumeyer Buchen 11 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2007
   19.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Josef Hattmannsdorfer Standorf 74 Katsdorf 4223 Rakúsko Vznik funkcie: 27.08.2007
   Volker Neumeyer Buchen 11 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2007
   18.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl Frauenberger Hebbelstraße 14 Marchtrenk 4614 Rakúsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   12.01.2006Noví spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traun 4050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Frauenberger Hebbelstraße 14 Marchtrenk 4614 Rakúsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   Hans- Peter Stadler St. Jodlweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   11.01.2006Zrušeny spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traum 4050 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.08.2005Noví spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traum 4050 Rakúsko
   16.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   05.11.2004Noví spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   04.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   06.10.2004Noví spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   05.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Gunther Keutmeier Oelde-Lette zum 14 Maibach Nemecko
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   výroba alumíniových (hliníkových) okien a dverí
   montáž alumíniových (hliníkových) okien a dverí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky Vznik funkcie: 24.02.1999
   30.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   25.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   sprostredkovateľská činnosť
   24.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   09.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   08.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   07.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   03.12.1997Noví spoločníci:
   Gunther Keutmeier Oelde-Lette zum 14 Maibach Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Helmut Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Michael Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Ralf Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Hans-Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins/Reinach Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   08.12.1994Nové obchodné meno:
   H S F, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Helmut Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Michael Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Ralf Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Hans-Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins/Reinach Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava