Vytvořte fakturu

Motor-Car Dunajská Lužná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název Motor-Car Dunajská Lužná
IČO 34113851
TIN 2020363961
DIČ SK2020363961
Datum vytvoření 10 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Motor-Car Dunajská Lužná
Námestie sv. Martina 141/18
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Prodej a příjem 3 073 695 €
Zisk -53 186 €
Kapitál 1 189 991 €
Vlastní kapitál 803 561 €
Kontaktní informace
Email j.ovecka@motor-car.sk
Telefon(y) 0245980023, 0245980413
Fax(y) 0245980022
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,293,420
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 86,277
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 86,277
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86,277
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,204,467
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 444,739
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,954
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 404,785
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 612,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 612,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 145,729
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 97,729
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,729
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 48,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,999
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,999
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,676
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,676
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,293,420
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 750,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,735
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 12,735
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 717,800
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 934,059
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -216,259
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,186
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,467
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -123
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -123
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 391,432
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,520
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,520
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 323,021
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,582
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 309
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,135
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,335
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 800
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 144,023
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 577
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 577
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,040,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,073,695
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,576,826
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 369,773
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23,125
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 94,111
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,860
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,114,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,403,258
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 209,264
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -17,644
D. Služby (účtová skupina 51) 206,150
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,375
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 132,573
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,389
4. Sociální náklady (527, 528) 6,413
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,133
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,529
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,529
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 82,477
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 641
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,225
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,713
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,696
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,593
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,292
2. Ostatní náklady (562A) 7,292
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,301
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,593
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -50,306
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,186
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016