Vytvořte fakturu

D.A. PRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název D.A. PRESS
IČO 34115595
TIN 2020357933
DIČ SK2020357933
Datum vytvoření 08 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.A. PRESS
Cesta Mládeže 2025
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 9 378 772 €
Zisk 10 006 €
Kapitál 2 002 767 €
Vlastní kapitál 38 501 €
Kontaktní informace
Email dapress@dapress.sk
Telefon(y) 0347742961
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,203,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 99,131
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 99,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,340
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,816
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,945
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,030
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,066,619
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 505,022
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 603
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 504,419
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 490,572
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 219,416
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,692
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 167,724
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,998
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 254,158
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,025
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,291
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,734
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37,395
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,775
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 35,620
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,203,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,676
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,304
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,304
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,643
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,643
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,723
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,723
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,006
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,105,676
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 218
12. Odložený daňový závazek (481A) 218
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,095,308
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 792,451
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 786,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,190
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 261,941
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,102
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,037
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,764
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,013
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,150
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 41,793
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 41,793
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,373,127
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,378,772
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,187,570
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 185,556
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,427
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,219
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,356,849
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,505,719
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 81,180
D. Služby (účtová skupina 51) 212,734
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 507,994
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 371,926
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 122,270
4. Sociální náklady (527, 528) 13,798
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,420
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,890
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,890
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,912
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,923
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 573,493
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,949
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,006
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 4,670
2. Ostatní náklady (562A) 336
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,943
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,948
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,975
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,969
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,059
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,090
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,006
Date of updating data: 14.12.2016