Vytvořte fakturu

Flaga - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název Flaga
IČO 34116940
TIN 2020361123
DIČ SK2020361123
Datum vytvoření 03 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Flaga
Šenkvická 14/R
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 11 789 695 €
Zisk 132 930 €
Kapitál 7 373 083 €
Vlastní kapitál -663 446 €
Kontaktní informace
Email flaga@flaga.sk
Telefon(y) 0336483202, 0850606303
Fax(y) 0336483800
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,538,254
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,442,177
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 71,545
2. Software (013) - /073, 091A/ 57,008
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 8,086
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 6,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,370,632
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 88,334
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,006,680
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,080,480
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 131,294
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 48,670
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 15,174
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,058,705
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 427,880
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52,333
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 375,547
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,880,955
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,758,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,758,076
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71,153
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51,726
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 749,870
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 79,667
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 670,203
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37,372
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,233
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 2,867
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 21,272
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,538,254
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -530,516
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 700,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 700,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,463
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,463
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,382,909
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,382,909
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 132,930
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,793,338
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 147,823
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,508
12. Odložený daňový závazek (481A) 139,315
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,423,220
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,033,558
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,033,558
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,098,449
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 76,073
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,665
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 100,972
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 69,503
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 222,295
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 110,194
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 112,101
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 275,432
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 221,993
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 53,439
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,642,269
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,789,695
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,468,231
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,130,520
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,548
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 185,396
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,499,089
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,432,267
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 381,072
D. Služby (účtová skupina 51) 2,276,306
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,744,350
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,287,925
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 409,083
4. Sociální náklady (527, 528) 47,342
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,719
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 453,077
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 444,740
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 8,337
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 108,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,232
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 290,606
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,509,106
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,325
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 529
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 529
XII. Kurzové zisky (663) 10,796
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164,953
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 109,759
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 108,974
2. Ostatní náklady (562A) 785
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37,289
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,905
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153,628
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 136,978
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,048
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,979
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,069
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 132,930
Date of updating data: 18.01.2017