Vytvořte fakturu

INGEMAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název INGEMAR
IČO 34117300
Datum vytvoření 09 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGEMAR
Železničná 26A
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 1 615 323 €
Zisk -2 550 395 €
Kapitál 9 545 077 €
Vlastní kapitál 315 087 €
Kontaktní informace
Email romag@romag.sk
webové stránky http://www.romag.sk
Telefon(y) +421245923349
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,314,292
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,218,676
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,042
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,042
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,929,673
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 550,004
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,899,312
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,260,884
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,219,473
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 286,961
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 54,863
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 232,098
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,061,868
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 524,296
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 524,296
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 334,462
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 166,983
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,220
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,763
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,911
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,568
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,110
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 109,022
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,088
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,748
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,256
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 16,492
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,314,292
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,915,636
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,506,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,506,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 606
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 46,364
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 46,364
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -920,851
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 114,429
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,035,280
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,550,395
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,302,700
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,998,519
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,998,015
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 504
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,422,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 478,266
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 407,247
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,247
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 515
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,504
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 662,516
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,740,899
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,927,228
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,445,086
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 482,142
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,054,258
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,615,323
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 775,276
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 278,982
V. Aktivace (účtová skupina 62) 32,231
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,165
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 506,669
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,802,953
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,149,918
D. Služby (účtová skupina 51) 1,282,067
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,318
4. Sociální náklady (527, 528) 6,318
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,479
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,284,032
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,284,032
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,100
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,039
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,187,630
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,345,496
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,301
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,301
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,301
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 360,938
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 335,355
2. Ostatní náklady (562A) 335,355
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 209
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,374
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -359,637
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,547,267
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,128
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,128
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,550,395
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016