Vytvořte fakturu

CHESTERTON SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.09.2016
Basic information
Obchodní název CHESTERTON SLOVAKIA
IČO 34119051
TIN 2020364874
DIČ SK2020364874
Datum vytvoření 05 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHESTERTON SLOVAKIA
Strojnícka 103
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 804 464 €
Zisk 123 785 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.chesterton.sk
Telefon(y) +421243632151, +421243632152, +421243632153, +421243632191, +421243632192, +421243632193
Date of updating data: 13.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 926,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 58,169
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 58,169
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 58,169
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 867,888
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 114,069
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 998
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,071
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 395,666
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 375,126
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,126
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,640
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 358,153
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,350
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 356,803
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 361
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 926,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 686,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 200,398
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,733
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,733
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 179,957
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 179,957
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 123,785
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,575
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,277
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 513
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,764
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 7,840
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 7,840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 154,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,191
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,191
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,645
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,948
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,553
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 56,076
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 56,076
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,045
Date of updating data: 13.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,804,464
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,125,055
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 669,195
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,464
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,632,519
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 587,832
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 201,214
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -1,386
D. Služby (účtová skupina 51) 463,739
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 352,318
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 294,294
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,840
4. Sociální náklady (527, 528) 6,184
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,083
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,560
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,517
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 171,945
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542,851
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,924
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 68
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 68
XII. Kurzové zisky (663) 3,839
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,384
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatní náklady (562A) 159
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,008
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,217
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,460
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 162,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 38,700
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 38,700
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 123,785
Date of updating data: 13.09.2016