Vytvořte fakturu

AWECO Appliances Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název AWECO Appliances Slovakia
IČO 34119591
TIN 2020379834
DIČ SK2020379834
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo AWECO Appliances Slovakia
Sládkovičova 332/3
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 2 939 678 €
Zisk 1 275 922 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252966955
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,065,474
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 923,006
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 923,006
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,372
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 859,386
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,248
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,128,188
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,045,685
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 115,987
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,987
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 929,698
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 64
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,439
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,280
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 12,159
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,065,474
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,912
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,937,544
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,468
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,468
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,096,354
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,323,062
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,419,416
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,275,922
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 928,562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 921,562
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 785,501
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 785,501
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,061
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,000
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 548,245
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,939,678
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 548,245
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 952,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,439,033
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,531,244
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,958
D. Služby (účtová skupina 51) 179,663
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) -81
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 271
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 401
4. Sociální náklady (527, 528) -753
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,537
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 446,519
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 446,519
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 756,627
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 115,909
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,112
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,408,434
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,624
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,001
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,001
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,001
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,407,433
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 131,511
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 131,511
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,275,922
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016