Vytvořte fakturu

FirstFarms Agra M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FirstFarms Agra M
IČO 34122087
TIN 2020358263
DIČ SK2020358263
Datum vytvoření 31 Květen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FirstFarms Agra M
Vinohrádok 5741
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 19 047 447 €
Zisk 415 955 €
Kapitál 33 415 737 €
Vlastní kapitál 16 161 024 €
Kontaktní informace
Email bls@firstfarms.com
Telefon(y) 0347722021, 0347722022, 0347722029, 0347722075, 0347722076, 0347722694, 0347723390, 0347780825, 0347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,074,212
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,032,241
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 111,554
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,912
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 104,642
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,920,687
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,216,744
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,794,251
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,050,873
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 1,328
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 1,735,304
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 112,352
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 9,835
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,720,878
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,878,486
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,754,476
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,089,380
3. Výrobky (123) - /194/ 1,247,267
4. Zvířata (124) - /195/ 1,135,964
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 651,399
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 496,527
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 496,527
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,333,665
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,202,785
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,981
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 765,804
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 89,600
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 280
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,200
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 89
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 321,093
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,070
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 318,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,074,212
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,576,979
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,958,175
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,958,175
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,025,846
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 90,110
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 90,110
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -217,792
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -217,792
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,695,315
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,695,315
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 415,955
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,637,603
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,427,340
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,423,234
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,106
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,126,148
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,704,111
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,356,359
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 550,793
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,805,566
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,449,473
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 98,516
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 66,708
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,918
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 709,137
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72,674
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72,674
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,307,330
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,859,630
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,758,062
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 101,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,047,447
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 773,868
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 12,289,512
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,784,073
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -871,026
V. Aktivace (účtová skupina 62) 86,155
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,388,586
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,596,279
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,497,133
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 744,088
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,629,095
D. Služby (účtová skupina 51) 2,381,140
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,430,067
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,722,551
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 593,952
4. Sociální náklady (527, 528) 113,564
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 170,874
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,588,888
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,588,888
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,299,123
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -20
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,878
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 550,314
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,308,259
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,219
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 138
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 7,081
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 320,190
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 270,077
2. Ostatní náklady (562A) 270,077
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,364
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 42,749
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312,971
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,343
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -178,612
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -181,492
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 415,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34122087 TIN: 2020358263 DIČ: SK2020358263
 • Sídlo: FirstFarms Agra M, Vinohrádok 5741, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 31 Květen 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  FirstFarms s.r.o. 20 958 176 € (100%) Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2014Nové sidlo:
   Vinohrádok 5741 Malacky 901 01
   10.02.2014Zrušené sidlo:
   Kozia 2243 Malacky 901 13
   19.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Per Villumsen Flintebakken 75 Risskov 8240 Dánsko Vznik funkcie: 22.02.2010
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Anders Holger Norgaard Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   03.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Anders Holger Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   16.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Anders Holger Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   06.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrik Baekgaard Laursen Gyllingnaesvej 90 Odder 8300 Dánsko Vznik funkcie: 09.03.2007
   23.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Per Villumsen Flintebakken 75 Risskov 8240 Dánsko Vznik funkcie: 22.02.2010
   22.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Kim Stokholm Kobmandsvej 5 Vorbasse 6623 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   09.12.2008Noví spoločníci:
   FirstFarms s.r.o. Vinohrádok 5741 Malacky 901 01
   08.12.2008Zrušeny spoločníci:
   WESTPRO s.r.o. Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   26.03.2008Nové obchodné meno:
   FirstFarms Agra M s. r. o.
   25.03.2008Zrušené obchodné meno:
   AGRA M, s.r.o.
   16.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Henrik Baekgaard Laursen Gyllingnaesvej 90 Odder 8300 Dánsko Vznik funkcie: 09.03.2007
   15.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Per Villumsen Nielsen Nygardsvej 47 Trustrup 8570 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   31.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   porážkareň zvierat
   motorová nákladná cestná doprava, - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   príprava a predaj jedál na priamu konzu- máciu
   výroba a predaj liehu
   stolárstvo
   16.04.2005Noví spoločníci:
   WESTPRO s.r.o. Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Per Villumsen Nielsen Nygardsvej 47 Trustrup 8570 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   Kim Stokholm Kobmandsvej 5 Vorbasse 6623 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   15.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   26.09.2002Nové predmety činnosti:
   výroba betónových prvkov
   06.05.2002Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   04.08.2000Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   03.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   01.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava
   18.08.1997Nové sidlo:
   Kozia 2243 Malacky 901 13
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - - čistenie osív, lúpanie semien, sušenie zrnín
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   porážkareň zvierat
   motorová nákladná cestná doprava, - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   príprava a predaj jedál na priamu konzu- máciu
   výroba a predaj liehu
   stolárstvo
   17.08.1997Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   12.12.1996Noví spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   11.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Klimová Haanova 37 Bratislava 851 04
   Ing. Ernest Minárik , CSc. , Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   31.05.1995Nové obchodné meno:
   AGRA M, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Klimová Haanova 37 Bratislava 851 04
   Ing. Ernest Minárik , CSc. , Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia