Vytvořte fakturu

hameln rds - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název hameln rds
IČO 34122885
TIN 2020361233
DIČ SK2020361233
Datum vytvoření 15 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo hameln rds
Horná 36
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 6 472 264 €
Zisk -471 978 €
Kapitál 5 955 622 €
Vlastní kapitál 2 185 973 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336904405, 0336904111, 0336904169
Mobile(y) 0904392245
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,069,972
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,432,480
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,848
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,616
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 232
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,430,632
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 164,878
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,598,370
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,664,177
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,764
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,443
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,609,714
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 454,949
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 77,915
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 357,389
3. Výrobky (123) - /194/ 17,888
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,757
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,143,661
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 702,710
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,060
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 681,650
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 428,920
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,031
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,104
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,878
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,226
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 27,778
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 27,778
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,069,972
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,653,995
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,507
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,507
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 186,245
2. Ostatní fondy (427, 42X) 186,245
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,870,021
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,870,021
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -471,978
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,408,972
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 222,413
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,519
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 215,386
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,508
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 70,419
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 70,419
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 147,736
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,913,449
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 625,397
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,071
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 621,326
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 865,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 143,415
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86,108
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,563
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169,966
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 127,276
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,457
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 78,819
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 927,679
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,005
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 4,294
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,711
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,392,727
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,472,264
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,629,836
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 7,256
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,406,521
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 46,755
V. Aktivace (účtová skupina 62) 47,358
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,240
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 323,298
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,819,306
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 883,122
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 827,942
D. Služby (účtová skupina 51) 1,438,470
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,818,123
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,883,017
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 90,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 673,230
4. Sociální náklady (527, 528) 171,876
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,187
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 670,695
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 655,323
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 15,372
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -903
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 150,670
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -347,042
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,988,192
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,576
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 14,548
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99,602
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 14,548
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 73,498
2. Ostatní náklady (562A) 73,498
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 716
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,840
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85,026
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -432,068
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,910
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,162
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 34,748
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -471,978
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015