Vytvořte fakturu

hameln rds - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název hameln rds
IČO 34122885
TIN 2020361233
DIČ SK2020361233
Datum vytvoření 15 Červen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo hameln rds
Horná 36
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 6 694 160 €
Zisk 192 995 €
Kapitál 5 955 622 €
Vlastní kapitál 2 185 973 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336904405, 0336904111, 0336904169
Mobile(y) 0904392245
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,652,138
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,147,986
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 18,026
2. Software (013) - /073, 091A/ 18,026
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,129,960
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 182,378
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,355,243
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,281,324
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,573
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 309,442
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,438,988
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 329,015
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 107,811
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 219,478
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,726
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,016,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 891,921
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,479
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,442
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112,779
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,485
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 93,788
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,337
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 91,451
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 65,164
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 27,912
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37,252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,652,138
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,846,990
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,507
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,507
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 186,245
2. Ostatní fondy (427, 42X) 186,245
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,398,043
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,870,021
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -471,978
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 192,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,800,855
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 95,592
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,544
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 87,639
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,409
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 73,647
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 73,647
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 59,104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,933,684
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 641,353
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,947
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 612,406
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 865,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 125,038
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 67,180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,529
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 192,584
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 59,475
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,044
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,431
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 579,353
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,293
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,582
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,711
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,623,494
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,694,160
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,215,382
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 646,756
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,761,356
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -38,351
V. Aktivace (účtová skupina 62) -40,264
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,860
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143,421
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,344,781
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,093,505
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 616,568
D. Služby (účtová skupina 51) 1,429,466
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,395,863
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,655,755
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 120,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 565,652
4. Sociální náklady (527, 528) 54,456
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,531
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 632,690
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 634,854
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -2,164
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,190
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144,968
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 349,379
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,405,340
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 549
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 300
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 300
XII. Kurzové zisky (663) 249
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,308
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 109,994
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 70,169
2. Ostatní náklady (562A) 39,825
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 608
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,706
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,759
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 232,620
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,625
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 38,724
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 901
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 192,995
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017