Vytvořte fakturu

Bio G - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název Bio G
IČO 34123415
TIN 2020361222
DIČ SK2020361222
Datum vytvoření 23 Červen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio G
Elektrárenská 12092
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 978 850 €
Zisk 297 156 €
Kapitál 3 945 429 €
Vlastní kapitál 2 229 403 €
Kontaktní informace
Email biog@biog.sk
webové stránky http://www.biog.sk
Telefon(y) +421245526379, +421245526381
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,233,388
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 343,243
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,680
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,680
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 339,563
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,135
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,144
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 298,812
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,472
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,887,396
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 689,289
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,461
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 685,828
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,190,595
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,094,138
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,094,138
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,457
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,512
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,981
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,531
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,749
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,749
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,233,388
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,436,559
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,968
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,968
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,385
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,385
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,119,050
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,119,050
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 297,156
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,796,829
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 111,760
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 65,475
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 65,475
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 12,123
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,557
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,926
12. Odložený daňový závazek (481A) 11,679
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,451,658
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,245,862
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,245,862
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,438
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 45,610
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,104
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,913
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53,731
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,868
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,868
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,543
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,971,605
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,978,850
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,841,424
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 130,181
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,089
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,156
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,583,432
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,876,850
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 110,826
D. Služby (účtová skupina 51) 421,398
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 959,969
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 716,861
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 232,428
4. Sociální náklady (527, 528) 10,680
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,523
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 199,578
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 199,578
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,288
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 395,418
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,562,531
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 111
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 71
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,899
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,834
2. Ostatní náklady (562A) 5,834
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,934
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,131
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,788
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 382,630
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 85,474
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 89,128
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,654
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 297,156
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016