Vytvořte fakturu

Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
IČO 34124411
TIN 2020361266
DIČ SK2020361266
Datum vytvoření 11 Červenec 1995
Company category Družstvo
Sídlo Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
Limbašská 2
90203
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 726 368 €
Zisk -129 120 €
Kapitál 933 586 €
Vlastní kapitál 729 021 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336422409, +421336422410, +421336422411, +421336422413
Fax(y) 0336422413
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,117,101
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 662,859
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 662,859
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 260,794
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,285
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,965
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 102,256
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 70,559
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,145
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 187,533
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,428
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,600
3. Výrobky (123) - /194/ 170,439
4. Zvířata (124) - /195/ 66
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,428
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 14,428
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 222,293
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 62,652
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,652
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 159,641
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,891
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,502
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,389
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,097
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,097
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,117,101
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 598,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 119,644
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 119,644
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,705
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 515,887
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 515,887
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 81,015
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 81,015
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,120
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,757
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58,956
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 45,404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,552
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 179,350
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 181,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 120,171
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,171
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,837
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,201
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,698
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,246
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,618
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,618
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,680
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 70,213
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 64,811
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,402
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 671,179
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 726,368
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 409,388
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,393
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -40,016
V. Aktivace (účtová skupina 62) 3,151
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 76,070
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234,382
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 848,668
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 146,629
D. Služby (účtová skupina 51) 151,807
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 450,403
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 298,515
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 5,910
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 112,109
4. Sociální náklady (527, 528) 33,869
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,281
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,779
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,969
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,800
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,300
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,480
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,318
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,338
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 8,338
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,980
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,310
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -132,610
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -3,490
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -6,372
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,120
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34124411 TIN: 2020361266 DIČ: SK2020361266
 • Sídlo: Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo, Limbašská 2, 90203, Pezinok
 • Datum vytvoření: 11 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok 11.07.1995
  Ján Mezei člen D. Virgoviča 29 Pezinok 23.05.2003
  Vladimír Mezei člen Nálepkova 19 Pezinok 902 01 23.05.2003
  Ing. Vladimír Baričič predseda Záhradná 6 Šenkvice 900 81 23.05.2008
  Ing. Dana Satková člen Račianska 157 Bratislava 831 54 23.05.2008
  Vladimír Jančovič člen Bystrická 30 Pezinok 902 01 24.05.2013
  Miroslav Ilka člen Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 24.05.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Mezei - člen predstavenstva Nálepkova 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Jančovič - člen predstavenstva Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2013
   Miroslav Ilka - člen predstavenstva Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.05.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   05.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baričič - predseda družstva Záhradná 6 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Ing. Dana Satková - člen predstavenstva Račianska 157 Bratislava 831 54 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   04.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   07.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   14.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlahových zariadení
   22.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ján Mezei - člen D. Virgoviča 29 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   21.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok
   17.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   16.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
   Nové sidlo:
   Limbašská 2 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rastlinná výroba poľná
   rastlinná výroba špeciálna - hrozno, ovocie, sadivový materiál, spracovanie hrozna - výroba muštov, vína a vínnych destilátov
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi v oblasti pestovania a ochrany rastlín
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok