Vytvořte fakturu

SILOKING Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.02.2016
Basic information
Obchodní název SILOKING Slovakia
IČO 34127062
TIN 2020358197
DIČ SK2020358197
Datum vytvoření 11 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILOKING Slovakia
Družstevná 1
90065
Záhorská Ves
Financial information
Prodej a příjem 3 643 008 €
Zisk 129 738 €
Kapitál 1 960 317 €
Vlastní kapitál 849 505 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347979506, +421347979508
Date of updating data: 23.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,541,795
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,552,014
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,552,014
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 137,264
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 552,095
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 205,464
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 629,253
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 27,938
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 978,973
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,869
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,869
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 24,147
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 998
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,100
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 19,049
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 775,814
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 612,088
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 612,088
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163,726
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,143
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,441
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75,702
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,808
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,808
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,541,795
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 979,243
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 133,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 133,800
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 129
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,380
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,380
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 702,196
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 702,196
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 129,738
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,562,552
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 70,610
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,139
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 69,471
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 836,890
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 580,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 415,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,661
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 85,097
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,583
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,078
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,426
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 74,207
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 74,207
Date of updating data: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,483,313
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,643,008
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 252,051
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,231,262
V. Aktivace (účtová skupina 62) 9,320
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 145,672
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,703
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,450,087
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 225,779
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 578,063
D. Služby (účtová skupina 51) 461,558
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,978,223
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,426,895
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 500,142
4. Sociální náklady (527, 528) 51,186
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,440
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 173,063
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 173,063
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,860
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,112
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,989
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 192,921
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,227,233
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,234
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,184
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,184
XII. Kurzové zisky (663) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,711
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,344
2. Ostatní náklady (562A) 18,344
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 245
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,122
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,477
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,444
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,706
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 49,107
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,401
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 129,738
Date of updating data: 23.02.2016