Vytvořte fakturu

BETA - CAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BETA - CAR
IČO 34127224
TIN 2020361321
DIČ SK2020361321
Datum vytvoření 13 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETA - CAR
Drevárska 23/1649
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 9 735 013 €
Zisk 62 101 €
Kapitál 30 761 283 €
Vlastní kapitál 23 227 879 €
Kontaktní informace
Email betacar@betacar.sk
webové stránky http://www.betacar.sk
Telefon(y) +421336411193
Mobile(y) +421948282480
Fax(y) 0336481130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,940,097
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,325,216
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 211
2. Software (013) - /073, 091A/ 211
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,325,005
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,490,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,574,183
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,103,844
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,156,922
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,592,516
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,657,571
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 280,623
4. Zvířata (124) - /195/ 17
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,376,931
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,280,201
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,191,282
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,191,282
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 88,919
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,472,397
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,408,744
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,408,744
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 22,263
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,147
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,243
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 182,347
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,982
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 154,365
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,365
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,940,097
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,289,981
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,805,845
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,805,845
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,793,148
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,989
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,989
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,615,898
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,615,898
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,101
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,613,280
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 87,732
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 42,303
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 45,429
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,564,327
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,387,592
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,387,592
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,623
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 60,301
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,892
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,919
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 49,662
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,662
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,137
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,961,422
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36,836
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 36,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,735,013
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,459,062
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,343,735
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,549,401
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 382,815
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,468,718
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,265,280
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,257,536
D. Služby (účtová skupina 51) 2,287,700
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,563,342
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,107,991
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 387,749
4. Sociální náklady (527, 528) 67,602
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 102,315
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 954,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 954,319
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,958,970
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79,256
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 266,295
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,992,281
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,136
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19,114
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 19,114
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,189
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 70,011
2. Ostatní náklady (562A) 70,011
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,812
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,366
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58,053
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 208,242
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 146,141
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,385
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 128,756
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,101
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015