Vytvořte fakturu

COMENERG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název COMENERG
IČO 34128417
TIN 2020364269
DIČ SK2020364269
Datum vytvoření 29 Září 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo COMENERG
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 561 107 €
Zisk 366 383 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 58101324
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,878,291
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,200,273
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 199,189
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 199,189
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,001,084
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,924,039
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 77,045
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 672,170
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 395
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 395
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 40,609
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 40,609
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 221,458
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 148,236
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,236
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,401
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 821
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 409,708
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,250
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 407,458
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,848
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,848
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,878,291
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336,410
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,930,194
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,930,194
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,383
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,691
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,525
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,525
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 200,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 200,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 336,575
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 211,709
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,432
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,198
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,079
2. Čistá hodnota zakázky (316A) -40,629
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 116,881
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,232
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,476
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,801
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 105
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,591
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,541
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,050
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -810
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -810
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,745,355
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,561,107
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,535,359
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,915
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,359,487
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 139,909
D. Služby (účtová skupina 51) 907,285
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 259,715
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 227,367
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,246
4. Sociální náklady (527, 528) 3,102
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,341
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,608
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,608
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,454
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,175
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 201,620
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,165
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 210,759
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 209,996
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 209,996
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 763
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 763
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 178
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 210,581
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,201
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 45,818
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,475
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -657
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 366,383
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016