Vytvořte fakturu

AGRIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Obchodní název AGRIMEX
IČO 34131779
TIN 2020364940
DIČ SK2020364940
Datum vytvoření 13 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGRIMEX
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 463 092 €
Zisk 10 443 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244885483, 0903422845
Mobile(y) 0903422845
Fax(y) 0244887729
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 759,683
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 642,912
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 642,912
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 123,052
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 465,901
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,296
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 676
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,987
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,929
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,254
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,892
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,892
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 308
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,054
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,675
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,038
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 71,637
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,842
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,986
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,856
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 759,683
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 259,589
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 259,589
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,443
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 482,347
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 229,523
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 220,156
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 174
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,193
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 198,611
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,999
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,453
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,453
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,923
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,791
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,311
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,521
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,214
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 463,092
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 456,385
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,507
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,974
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,561
D. Služby (účtová skupina 51) 95,552
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 177,452
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 127,002
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,323
4. Sociální náklady (527, 528) 6,127
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,532
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,532
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,899
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 325
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,531
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,118
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 275,272
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,625
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,199
2. Ostatní náklady (562A) 5,199
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,426
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,624
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,494
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,051
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,051
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,443
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016