Vytvořte fakturu

Net Finance - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Net Finance
IČO 34132881
TIN 2020696876
DIČ SK2020696876
Datum vytvoření 09 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Net Finance
Topoľový rad 39
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 156 994 €
Zisk 4 451 €
Kapitál 42 212 €
Vlastní kapitál 13 177 €
Kontaktní informace
Email obchod@prekone.sk
Telefon(y) 0904287701
Mobile(y) 0904287701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 178,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 178,131
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,252
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,252
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 134,768
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,124
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101,644
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 11,725
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 11,725
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,386
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,411
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,975
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 178,131
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,628
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,508
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,508
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,451
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,503
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 310
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 310
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 115,193
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,907
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,907
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 76,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 634
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,255
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 132,823
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 156,994
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,362
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 128,461
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 158,137
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,476
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,204
D. Služby (účtová skupina 51) 96,138
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,183
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,641
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,394
4. Sociální náklady (527, 528) 148
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 217
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 538
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 538
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,295
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,143
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,005
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,587
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 24,020
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,359
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,359
XII. Kurzové zisky (663) 1,072
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 136
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,772
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 19,771
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27
2. Ostatní náklady (562A) 27
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,779
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 360
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 835
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,815
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,672
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,221
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,221
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,451
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015