Vytvořte fakturu

AGROPARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Obchodní název AGROPARTNER
IČO 34134000
TIN 2020377777
DIČ SK2020377777
Datum vytvoření 29 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Prodej a příjem 8 245 979 €
Zisk 84 003 €
Kapitál 16 252 593 €
Vlastní kapitál 8 179 431 €
Kontaktní informace
Email seliga@agropartner.sk
webové stránky http://www.agropartner.sk
Telefon(y) +421346940545
Mobile(y) +421911265017
Fax(y) 0346940520
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,899,883
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,676,436
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,284
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,284
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,067,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 542,412
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,010,496
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,069,573
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 181,387
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,672
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 247,692
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 12,899
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,605,021
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 114,202
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 9,786
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,195,208
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,994,805
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 357,103
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 17,519
3. Výrobky (123) - /194/ 432,286
4. Zvířata (124) - /195/ 173,984
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,013,913
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 203,540
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 203,540
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 950,968
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 664,494
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298,335
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366,159
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 197,036
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,438
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,895
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38,348
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,547
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,239
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 9
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,135
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,095
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,899,883
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,459,312
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 921,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,859
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,859
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 456,983
2. Ostatní fondy (427, 42X) 456,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,478,549
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,478,549
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,003
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,929,663
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,307,772
6. Long-term advance payments received (475A) 94,356
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,526
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,187,890
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,882,116
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 965,996
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 642,572
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,442
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 620,130
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,865
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 76,957
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 52,389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 162,419
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,794
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 88,171
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 84,462
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,709
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,685,608
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,510,908
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,246
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,247,108
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 262,554
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,256,073
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,245,979
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,190,189
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,042,899
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,937,738
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,587,060
V. Aktivace (účtová skupina 62) 128,871
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,188,766
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,344,576
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,050,983
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,112,267
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,587,661
D. Služby (účtová skupina 51) 837,722
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,738,390
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,180,866
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 438,113
4. Sociální náklady (527, 528) 119,411
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 163,147
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,367,573
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,367,573
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,071,753
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,654
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167,816
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 194,996
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,174,987
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69,159
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 68,170
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 20
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 390
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 390
XII. Kurzové zisky (663) 579
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143,574
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 13,634
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 113,201
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 9,920
2. Ostatní náklady (562A) 103,281
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,092
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,647
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74,415
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,581
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,578
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 80,444
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -43,866
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,003
Date of updating data: 13.01.2017
Date of updating data: 13.01.2017