Vytvořte fakturu

AGROPARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název AGROPARTNER
IČO 34134000
TIN 2020377777
DIČ SK2020377777
Datum vytvoření 29 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Prodej a příjem 7 946 711 €
Zisk -512 763 €
Kapitál 16 252 593 €
Vlastní kapitál 8 179 431 €
Kontaktní informace
Email seliga@agropartner.sk
webové stránky http://www.agropartner.sk
Telefon(y) +421346940545
Mobile(y) +421911265017
Fax(y) 0346940520
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,080,570
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,968,034
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,213
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,213
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,344,167
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 480,421
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,967,295
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,390,254
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 270,267
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,090
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 221,608
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 11,232
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,618,654
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 127,835
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 9,786
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,096,447
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,208,091
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 602,059
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 323,259
3. Výrobky (123) - /194/ 1,435,469
4. Zvířata (124) - /195/ 470,694
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 376,610
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 229,688
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 229,688
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,561,637
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,145,608
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,145,608
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,630
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,399
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97,031
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87,515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,516
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,089
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 199
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,872
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,018
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,080,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,646,863
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 921,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,860
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,860
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 528,536
2. Ostatní fondy (427, 42X) 528,536
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,191,312
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,191,312
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -512,763
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,389,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,125,594
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 761,300
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,031
6. Long-term advance payments received (475A) 69,118
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 32,242
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,257,903
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,174,037
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,000,611
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,242,158
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,242,158
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,086
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 77,747
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 51,470
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,208
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 511,942
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 102,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,615
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,987,033
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,043,817
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 28,624
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,803,871
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 211,322
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,464,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,946,711
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 803,986
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,493,792
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,156,179
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -84,764
V. Aktivace (účtová skupina 62) 158,932
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,123,594
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,294,992
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,499,748
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 720,928
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,230,821
D. Služby (účtová skupina 51) 980,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,753,664
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,229,040
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 439,280
4. Sociální náklady (527, 528) 85,344
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 171,742
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,433,664
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,433,664
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,074,270
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,860
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,424
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -553,037
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,596,001
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,784
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,663
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 2,663
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,838
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,838
XII. Kurzové zisky (663) 283
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,234
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 85,855
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 9,242
2. Ostatní náklady (562A) 76,613
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,912
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98,450
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -651,487
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -138,724
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,091
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -142,815
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -512,763
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :34134000 TIN: 2020377777 DIČ: SK2020377777
 • Sídlo: AGROPARTNER, 90636, Plavecké Podhradie
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 29.01.1996
  Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 19.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Kovár 240 000 € (16%) 293 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Dulanský 960 000 € (64%) 56 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing Stanislav Halač 75 000 € (5%) Studienka
  Ing. Anton Balúch 75 000 € (5%) Sološnica
  Ing. Marián Dubík 75 000 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  Ing. Oľga Janotková 75 000 € (5%) 328 Plavecké Podhradie
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2014Nové predmety činnosti:
   mäsiarstvo
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   23.01.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   prenájom hnuteľných vecí
   22.01.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom závlahových zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   06.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   24.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 19.06.2009
   23.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   18.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie sauny a solária
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, piva, vína a destilátov
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 29.01.1996
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejného skladu
   29.10.2002Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytnutia stravy
   poriadanie kultúrnych a športových akcií v rámci agroturistiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   28.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Jozef Válek 480 Viničné
   22.09.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   výroba polotovarov zo zemiakov
   cestná motorový doprava nákladná
   verejné stravovanie
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   prenájom závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Jozef Válek 480 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   16.07.1999Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   ponikateľské poradenstvo / s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
   výskum trhu
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostrodkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   15.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospod. technikou a mechanizmami
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   AGROPARTNER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš