Vytvořte fakturu

VIN. TECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIN. TECH
IČO 34134701
TIN 2020361464
DIČ SK2020361464
Datum vytvoření 12 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIN. TECH
Holubyho 27
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 2 441 590 €
Zisk 20 897 €
Kapitál 1 830 648 €
Vlastní kapitál 135 295 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336413230, +421336422453
Mobile(y) +421911325841, +421948337045, +421904893624, +421903476012, +421903476013, +421903501428, +421911725084, +421940519256, +421940519414, +421940517788, +421903285
Fax(y) 0336413230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,270,832
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 587,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 587,343
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,439
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 311,897
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 242,007
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 652,938
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 195,751
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,557
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 194,194
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 452,275
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 430,744
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 430,744
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,531
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,912
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,324
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,588
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,551
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 30,551
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,270,832
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,192
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 159,331
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,642
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 279,939
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -318,581
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,897
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,112,791
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64,268
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 269
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 63,999
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 149,373
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 519,306
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 157,648
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 157,648
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330,475
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,144
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,784
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,784
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 372,060
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,849
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,849
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,106,630
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,441,590
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,934,235
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 53,543
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 118,852
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 40,420
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 294,540
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,367,585
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,534,009
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 228,622
D. Služby (účtová skupina 51) 131,968
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 107,865
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,110
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,922
4. Sociální náklady (527, 528) 1,833
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,697
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 110,926
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 110,926
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 36,967
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 209,124
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,407
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,005
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,031
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 198
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 194
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,947
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,067
2. Ostatní náklady (562A) 18,067
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 380
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,500
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,749
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,256
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,359
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015