Vytvořte fakturu

HYDRO BG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HYDRO BG
IČO 34137122
TIN 2020358450
DIČ SK2020358450
Datum vytvoření 21 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDRO BG
90052
Kuchyňa
Financial information
Prodej a příjem 4 134 056 €
Zisk 188 979 €
Kapitál 2 179 694 €
Vlastní kapitál 1 826 091 €
Kontaktní informace
Email hydrobg@hydrobg.sk
webové stránky http://www.hydrobg.sk
Telefon(y) +421347785010, +421347785011, +421347979622, +421347979630, +421347979627, +421347979623, +421347979621
Fax(y) 0347785011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,975,667
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 552,123
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 552,123
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,706
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 340,682
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 164,814
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,921
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,414,679
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 622,924
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,680
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 210,713
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 332,531
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 489
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 489
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 598,716
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 558,510
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,510
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,057
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 36,149
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 192,550
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,994
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 183,556
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,865
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,865
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,975,667
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,576,795
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 657,240
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 657,240
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,771
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 65,724
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 65,724
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 661,081
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 661,081
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,979
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 394,915
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 100,000
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 100,000
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 274,065
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 171,347
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,347
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 54,537
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,671
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,825
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,685
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,179
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,671
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,957
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 3,957
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,134,056
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,016,058
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,419,261
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 37,849
V. Aktivace (účtová skupina 62) -49
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643,687
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,837,029
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,232,193
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 625,779
D. Služby (účtová skupina 51) 550,483
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 573,188
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 433,549
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 125,250
4. Sociální náklady (527, 528) 14,389
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,173
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 112,753
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 112,753
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 833
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 51,537
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 685,090
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 297,027
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,064,664
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 905
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 905
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 905
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,274
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,069
2. Ostatní náklady (562A) 1,069
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,369
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 285,658
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 96,679
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 78,796
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 188,979
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34137122 TIN: 2020358450 DIČ: SK2020358450
 • Sídlo: HYDRO BG, 90052, Kuchyňa
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Wirth Černicová 714/5 Limbach 900 91 01.07.1998
  Friedrich Graspointner Gessenschwandt 29 Oberwang A-4882 Rakúsko 17.12.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Graspointner Holding GmbH 657 240 € (100%) Oberwang 4882 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Wirth Černicová 714/5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   14.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   28.04.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich pevne inštalovaných technologických zariadení
   prenájom hnuteľných vecí
   20.03.2004Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   19.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   26.02.2004Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Graspointner Gessenschwandt 29 Oberwang A-4882 Rakúsko Vznik funkcie: 17.12.2003
   25.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   12.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   11.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91
   09.11.1998Noví spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pálka 336 Kuchyňa
   14.11.1997Noví spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Mýtna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Pálka 336 Kuchyňa
   13.11.1997Zrušeny spoločníci:
   BG - Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s., IČO: 31 322 743 Mýtna 2 Bratislava
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   HYDRO BG, s.r.o.
   Nové sidlo:
   586 Kuchyňa 900 52
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba transportného betónu
   výroba betónových stavebných prvkov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BG - Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s., IČO: 31 322 743 Mýtna 2 Bratislava
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava