Vytvořte fakturu

PARACELSUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název PARACELSUS
IČO 34137998
TIN 2020663117
DIČ SK2020663117
Datum vytvoření 04 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARACELSUS
M. Sch. Trnavského 8
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 206 285 €
Zisk 3 942 €
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 131,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 125,423
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 125,423
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 116,159
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,520
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,319
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 1,425
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,577
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,553
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,553
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,553
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,024
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 954
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 145
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,692
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,933
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,933
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 21,833
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,593
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,593
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 62,391
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 73,115
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,724
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,942
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,453
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,284
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,284
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,899
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,735
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,848
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,692
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,624
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,270
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 204,820
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 206,285
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 204,820
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,786
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,639
D. Služby (účtová skupina 51) 29,996
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 93,477
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,970
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,928
4. Sociální náklady (527, 528) 1,579
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,361
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,994
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,994
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,319
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,499
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,185
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,597
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,448
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,448
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,149
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,597
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,902
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,942
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016