Vytvořte fakturu

BASCO SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BASCO SK
IČO 34140328
TIN 2020361618
DIČ SK2020361618
Datum vytvoření 20 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASCO SK
Šenkvická cesta 14/K/4636
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 786 560 €
Zisk 36 507 €
Kapitál 1 320 069 €
Vlastní kapitál 665 319 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336402108, 0336406720, 0336406721, 0336406722
Mobile(y) +421903688530
Fax(y) 0336402108
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,630,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 317,601
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 317,601
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 206,408
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 75,887
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,549
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,310,323
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 247,866
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72,173
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,000
3. Výrobky (123) - /194/ 6,503
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 164,190
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,001,240
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 881,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 881,555
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 62,455
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,230
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,217
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60,963
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 254
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,495
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,630,419
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 666,826
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 22,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
2. Změna základního kapitálu +/- 419 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 607,323
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 607,323
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,507
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 963,593
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,131
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,309
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,309
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,822
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 648,726
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 433,328
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433,328
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,130
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,264
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,249
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,755
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,672
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,064
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,786,560
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,346,904
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 355,077
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,303
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,187
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 87,463
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,716,102
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 876,214
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 155,001
D. Služby (účtová skupina 51) 249,015
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 271,383
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 193,374
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,674
4. Sociální náklady (527, 528) 10,335
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,188
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 67,384
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 67,384
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 52,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,986
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,458
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 418,867
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 168
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,756
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,812
2. Ostatní náklady (562A) 16,812
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,869
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,588
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,870
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,363
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,363
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34140328 TIN: 2020361618 DIČ: SK2020361618
 • Sídlo: BASCO SK, Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok 20.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vlastimil Dolák 7 000 € (100%) Sládkovičova 18 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Němec Hlavní 66 Opatovice 753 56 Česká republika
   03.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Erich Budai Legionárska 1/C Bratislava 831 04
   24.10.2008Noví spoločníci:
   Erich Budai Legionárska 1/C Bratislava 831 04
   Jaroslav Němec Hlavní 66 Opatovice 753 56 Česká republika
   12.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   27.08.2005Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 14/K/4636 Pezinok 902 01
   26.08.2005Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   29.10.2003Noví spoločníci:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   28.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   21.01.2003Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj
   26.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   25.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   18.12.1998Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výstavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   výroba nábytku a stolárske práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   17.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vystavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   15.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   14.07.1997Zrušeny spoločníci:
   BASCO CS. společnost s ručením omezeným IČO: 19 014 791 17. listopadu 1790 Ostrava - Poruba Česká republika
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   20.05.1996Nové obchodné meno:
   BASCO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vystavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   BASCO CS. společnost s ručením omezeným IČO: 19 014 791 17. listopadu 1790 Ostrava - Poruba Česká republika
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá