Vytvořte fakturu

REVONA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REVONA
IČO 34142711
TIN 2020364698
DIČ SK2020364698
Datum vytvoření 27 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REVONA
90041
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 208 049 €
Zisk 73 513 €
Kapitál 556 355 €
Vlastní kapitál 262 793 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258101324
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 537,589
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 437,370
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 417,354
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 272,543
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 134,311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,016
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 20,016
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,022
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 112
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,170
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,144
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,144
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,740
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 78,730
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,197
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 537,589
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,091
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 255,275
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 255,275
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,498
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 181,244
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 180,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,244
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,251
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,689
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,689
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,275
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,355
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,932
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,003
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,003
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 206,933
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 208,049
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 206,934
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,115
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,696
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,712
D. Služby (účtová skupina 51) 9,710
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,805
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,306
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,128
4. Sociální náklady (527, 528) 1,371
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 542
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,732
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,732
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,195
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 187,512
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 511
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 498
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -482
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,871
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,358
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,358
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015