Vytvořte fakturu

KARPATY plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARPATY plus
IČO 34144943
TIN 2020361816
DIČ SK2020361816
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPATY plus
Železničná 56
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 368 879 €
Zisk 33 730 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245923066, 0245923068, 0245923176, 0905614204, 0905973198
Mobile(y) 0905614204, 0905973198
Fax(y) 0245923068
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,236,008
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,023,725
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 810,123
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,012
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 724,588
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,523
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 213,602
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 213,602
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,748
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 110,879
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,696
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,696
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 69,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,183
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 93,869
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,992
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 89,877
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,535
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,567
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,968
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,236,008
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,018,880
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 69,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 315,745
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 315,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 593,434
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 786,487
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -193,053
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,730
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,442
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,171
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 25,780
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 391
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,081
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,424
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,424
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,340
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,110
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,207
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,190
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 147,686
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,233
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 146,453
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 354,478
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 368,879
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 60
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 354,418
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,337
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,064
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,008
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,375
D. Služby (účtová skupina 51) 29,676
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 111,277
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,683
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,767
4. Sociální náklady (527, 528) 4,827
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,352
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,869
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,869
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,080
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,379
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,871
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 247,764
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 120
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 264
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,730
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,730
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015