Vytvořte fakturu

METAL - ECO SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název METAL - ECO SERVIS
IČO 34147594
TIN 2020361882
DIČ SK2020361882
Datum vytvoření 01 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METAL - ECO SERVIS
Malacká cesta 2223
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 110 685 €
Zisk 49 334 €
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 117,979
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,461
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,461
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,461
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,967
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,775
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,775
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,775
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,192
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40,255
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,937
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 551
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 551
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,979
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,858
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 44,885
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 156,885
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -112,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,334
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,121
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,121
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,845
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,845
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 554
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 342
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,380
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 110,643
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 110,685
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 110,643
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,232
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,226
D. Služby (účtová skupina 51) 10,457
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,604
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,843
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,761
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 921
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,725
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,725
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,453
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,960
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,053
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,053
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,050
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,403
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,069
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,069
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,334
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016