Vytvořte fakturu

DANUBIUS FRUCT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název DANUBIUS FRUCT
IČO 34148043
TIN 2020364731
DIČ SK2020364731
Datum vytvoření 07 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBIUS FRUCT
Lipnická ul. 3035/162
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Prodej a příjem 8 927 795 €
Zisk 3 670 995 €
Kapitál 15 219 778 €
Vlastní kapitál 11 875 297 €
Kontaktní informace
Email duck@dobrejablka.sk
Telefon(y) 0240208100, 0240208116, 0245980960, 0245980962
Mobile(y) +421903408625, +421903425851, +421911755098, +421911965842, +421911965843, +421911965844
Fax(y) 0240208120
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,319,616
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,065,804
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 419
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 419
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,974,530
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,740,938
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,855,110
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 912,226
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 1,419,407
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,103
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 44,746
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 90,855
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 66,720
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 14,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 10,135
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,979,017
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 117,209
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104,502
4. Zvířata (124) - /195/ 100
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,607
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 536,175
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 466,175
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,101,758
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,558,035
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,519
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,507,919
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 189,207
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 235,200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,316
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,223,875
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 64,043
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,159,832
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 274,795
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 139,661
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 131,092
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,042
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,319,616
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,496,113
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,583
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,583
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 704,986
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 59,749
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 59,749
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,950,842
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,950,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,670,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,071,980
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 75,284
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,768
12. Odložený daňový závazek (481A) 72,516
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 980,353
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 418,467
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,839
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,628
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,478
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,126
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505,804
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,478
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,343
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,343
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,751,523
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 149
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,441,010
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 310,364
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,336,006
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,927,795
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,898
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,275,972
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,038,136
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,131,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459,989
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,565,834
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,113,448
D. Služby (účtová skupina 51) 1,162,572
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,215,114
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 876,491
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 280,119
4. Sociální náklady (527, 528) 58,504
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,803
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,127,943
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,127,943
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 842,658
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -395
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,873
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,361,961
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,038,168
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 980,646
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 950,000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 950,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30,131
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13,183
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16,948
XII. Kurzové zisky (663) 515
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,403
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,157
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,246
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 976,243
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,338,204
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 667,209
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 789,232
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -122,023
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,670,995
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016