Vytvořte fakturu

ROIL TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ROIL TRADE
IČO 34150137
TIN 2020361915
DIČ SK2020361915
Datum vytvoření 13 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROIL TRADE
Krížna 12
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 152 €
Zisk -52 942 €
Kapitál 320 848 €
Vlastní kapitál 17 243 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948496568, +421948444947
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 311,818
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,286
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,286
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,207
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,079
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 242,835
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,516
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,516
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 62,946
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,699
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,699
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,201
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 176,373
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 104,005
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72,368
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 697
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 697
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 311,818
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,198
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,559
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 192,049
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -193,608
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,942
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,279
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 283,746
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 283,450
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 296
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,533
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 802
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 802
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 309
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,749
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,737
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 17,737
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 94,154
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 94,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,450
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,702
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,776
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,081
D. Služby (účtová skupina 51) 34,409
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,732
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,231
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,478
4. Sociální náklady (527, 528) 23
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 230
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,332
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,332
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 992
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -55,624
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,662
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,722
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 7,720
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,080
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,523
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 557
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,642
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,982
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,942
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015