Vytvořte fakturu

TermoPa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název TermoPa
IČO 34151524
TIN 2020203207
DIČ SK2020203207
Datum vytvoření 09 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TermoPa
Sládkovičova 18
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 706 279 €
Zisk 12 728 €
Kontaktní informace
Email termopa@termopa.sk
Telefon(y) 0336400990, 0336400991, 0336474559
Fax(y) 0336400991
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 401,204
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 167,258
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,464
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,464
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 163,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,433
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,690
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 24,310
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,137
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 79,580
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 77,280
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,518
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,527
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,527
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,765
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 226
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 86,039
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 85,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,809
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,809
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,204
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,248
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,317
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,317
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 154,563
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 154,563
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,728
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 156,623
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,779
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,288
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,491
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 138,004
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70,776
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,776
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,382
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,928
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,962
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,840
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,840
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 63,333
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 63,333
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 671,420
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 706,279
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 659,323
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,091
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,300
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 279
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,286
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 687,253
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 271,568
D. Služby (účtová skupina 51) 123,179
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 233,245
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 170,302
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,472
4. Sociální náklady (527, 528) 6,471
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,969
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,330
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,330
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,962
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,026
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 278,967
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,517
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,199
2. Ostatní náklady (562A) 1,199
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,272
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,510
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,516
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,788
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,788
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,728
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016