Vytvořte fakturu

JŠ servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JŠ servis
IČO 34152181
TIN 2020203196
DIČ SK2020203196
Datum vytvoření 16 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JŠ servis
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 397 306 €
Zisk -12 224 €
Kapitál 1 467 254 €
Vlastní kapitál 1 026 221 €
Kontaktní informace
Email jsservis@jsservis.sk
webové stránky http://www.jsservis.sk
Telefon(y) +421336422258
Mobile(y) +421903409324, +421903404543, +421903404485, +421903404481
Fax(y) 0336423258
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,301,450
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 943,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 943,870
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 227,213
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 507,725
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 208,932
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 353,712
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 113,536
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,746
3. Výrobky (123) - /194/ 430
4. Zvířata (124) - /195/ 240
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 102,120
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,676
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 78,916
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,916
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 29,760
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 131,500
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,816
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 125,684
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,868
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,868
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,301,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024,546
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,389
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,389
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 531,049
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 531,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,224
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,904
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 45
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 45
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 269,852
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,415
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,415
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,818
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,155
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,979
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 485
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,007
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,007
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,397,306
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 285,513
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 466,591
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 550,207
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,888
V. Aktivace (účtová skupina 62) 44,348
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,053
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,482
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,149
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 235,232
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 530,905
D. Služby (účtová skupina 51) 238,869
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 175,104
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,779
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 43,166
4. Sociální náklady (527, 528) 8,159
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 135,001
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 135,001
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 24,595
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,843
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 339,765
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,499
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 119
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,380
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,467
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,310
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,914
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,914
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,224
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015