Vytvořte fakturu

S - Partners - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název S - Partners
IČO 35680059
TIN 2020313086
DIČ SK2020313086
Datum vytvoření 14 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - Partners
Vysoká 14
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 100 293 €
Zisk -115 148 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 483,034
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 474,358
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 140,245
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,147,480
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 181,780
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 908,573
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,127
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,630,514
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 706,899
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 541,128
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 541,128
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 54,113
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 226,806
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -115,148
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 923,615
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 333
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 912,909
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,635
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 874,068
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,344
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,862
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10,373
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 100,293
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 99,293
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 218,605
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 60,455
C. Služby (účtová skupina 51) 41,194
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,017
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,248
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 87,068
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,333
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,290
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -118,312
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,356
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4,820
X. Úrokové výnosy (662) 4,820
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 587
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 587
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -114,079
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,069
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -115,148
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015