Vytvořte fakturu

KAPPA 1 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAPPA 1
IČO 35680083
TIN 2020347769
DIČ SK2020347769
Datum vytvoření 21 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAPPA 1
Veternicová 22
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 450 €
Zisk 1 706 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,688
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,128
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,128
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,128
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,560
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,560
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 329
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,688
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,503
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 158
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,185
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,508
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,008
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,677
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 410
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 243
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,450
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,450
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,450
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,980
D. Služby (účtová skupina 51) 1,242
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,788
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,250
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,496
4. Sociální náklady (527, 528) 42
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 615
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 615
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 160
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,665
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,228
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,666
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015