Vytvořte fakturu

ST. NICOLAUS - trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název ST. NICOLAUS - trade
IČO 35680261
TIN 2020326583
DIČ SK2020326583
Datum vytvoření 22 Prosinec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ST. NICOLAUS - trade
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 240 250 €
Zisk 147 768 €
Kapitál 52 639 108 €
Vlastní kapitál 22 282 284 €
Kontaktní informace
Email info@stn-trade.sk
Telefon(y) 0250221130, 0250221131, 0916221216
Mobile(y) 0916221216
Fax(y) 0232144644
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,053,366
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,810,185
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 588,836
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,461
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 500,602
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 81,773
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 551,029
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 68,684
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 480,425
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,920
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 670,320
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 661,466
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 8,854
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,200,570
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 272,785
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 239,169
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,616
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 142,036
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 142,036
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,020,952
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,195,047
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,194,677
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,825,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,764,797
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,613
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,756,184
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 42,611
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 476
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 42,135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,053,366
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,653,755
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,193
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,193
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 614,715
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,442
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,442
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 188,913
2. Ostatní fondy (427, 42X) 188,913
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 281,442
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 281,442
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 377,282
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 377,282
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,768
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,399,276
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 150,174
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,285
12. Odložený daňový závazek (481A) 138,889
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,735,959
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,201,579
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,059
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,184,520
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 157,026
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 85,924
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 276,551
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,879
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 513,143
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 91,468
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 421,675
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 335
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 335
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 98,124,999
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,240,250
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 97,343,318
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 781,681
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 67,671
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,580
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,077,196
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 88,622,954
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 770,901
D. Služby (účtová skupina 51) 5,354,214
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,656,785
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,006,520
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 601,353
4. Sociální náklady (527, 528) 48,912
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,447
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 499,412
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 499,412
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,430
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,611
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,442
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,054
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,376,930
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62,537
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 61,357
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 61,357
XII. Kurzové zisky (663) 1,180
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,524
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatní náklady (562A) 6
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,295
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55,013
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 218,067
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 70,299
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 138,633
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -68,334
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,768
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016