Vytvořte fakturu

ST. NICOLAUS - trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ST. NICOLAUS - trade
IČO 35680261
TIN 2020326583
DIČ SK2020326583
Datum vytvoření 22 Prosinec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ST. NICOLAUS - trade
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 901 392 €
Zisk -24 648 494 €
Kapitál 52 639 108 €
Vlastní kapitál 22 282 284 €
Kontaktní informace
Email info@stn-trade.sk
Telefon(y) 0250221130, 0250221131, 0916221216
Mobile(y) 0916221216
Fax(y) 0232144644
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,672,412
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,505,131
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 550,448
2. Software (013) - /073, 091A/ 15,922
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 260,285
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 274,241
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 495,845
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 80,228
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 415,557
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 60
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 458,838
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 447,511
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 11,327
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,134,298
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 453,148
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 428,707
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,441
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 81,662
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 81,662
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,677,977
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,811,944
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,811,944
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,865,926
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,921,511
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,913,332
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 32,983
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 949
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 31,939
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 95
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,672,412
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,344,096
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,193
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,193
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 25,263,209
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,442
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,442
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 188,913
2. Ostatní fondy (427, 42X) 188,913
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 119,551
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 119,551
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 377,282
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 377,282
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,648,494
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,327,982
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 102,835
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 576
12. Odložený daňový závazek (481A) 102,259
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,827,870
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,063,003
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,063,003
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,359,667
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 125,635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 72,389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,827
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,349
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 397,277
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 157,965
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 239,312
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 334
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 95,807,886
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 95,901,392
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95,425,613
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 382,273
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 71,587
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,919
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,156,601
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 86,469,359
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 605,886
D. Služby (účtová skupina 51) 4,794,999
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,662,477
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,990,923
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 594,160
4. Sociální náklady (527, 528) 77,394
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,116
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 391,430
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 391,430
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 42,220
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,834
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172,280
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 744,791
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,937,642
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,192,857
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 5,128,932
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 63,524
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 60,915
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,609
XII. Kurzové zisky (663) 401
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,382,180
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 30,369,422
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 65
2. Ostatní náklady (562A) 65
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,287
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,189,323
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,444,532
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 203,962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 126,684
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 77,278
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,648,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680261 TIN: 2020326583 DIČ: SK2020326583
 • Sídlo: ST. NICOLAUS - trade, Trnavská cesta 100, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Ľubica Ondrušová predseda Cajlanská 159 Pezinok 902 01 30.12.2004
  Ing. Juraj Slaninka člen Eisnerova 38 Bratislava 841 07 30.05.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.06.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01
   31.05.2012Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   12.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Slaninka - člen predstavenstva Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.05.2008
   11.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Hučková - člen predstavenstva Priemyselná 261/1 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   19.10.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   organizačné poradenstvo
   personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu
   účtovné poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Cajlanská 159 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   Soňa Hučková - člen predstavenstva Priemyselná 261/1 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   18.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Hučková - člen predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   24.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen predstavenstva Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   05.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen predstavenstva Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - člen predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   04.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.12.2002
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.12.2002
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska ul. č. 177 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   13.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska ul. č. 177 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   12.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - podpredseda predstavenstva Huncovská 3 Kežmarok 060 01
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - podpredseda predstavenstva Huncovská 3 Kežmarok 060 01
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   15.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   PhDr. Štefan Jaška - člen Grösslingova 30 Bratislava 811 09
   Ing. Zdenek Polák - predseda Richterova 1108 Sládkovičovo 925 21
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Jaška - člen Grösslingova 30 Bratislava 811 09
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak Mamateyova 22 Bratislava 851 04
   03.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Ing. Dušan Drobuliak Mamateyova 22 Bratislava 851 04
   Ing. Zdenek Polák - predseda Richterova 1108 Sládkovičovo 925 21
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Bubniak Nábrežie L/3 Liptovský Mikuláš 031 28
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   ST. NICOLAUS - trade, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť reklamnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Bubniak Nábrežie L/3 Liptovský Mikuláš 031 28
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41