Vytvořte fakturu

EDOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Obchodní název EDOS
IČO 35680539
TIN 2020339156
DIČ SK2020339156
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDOS
Urbánkova 34
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 203 648 €
Zisk -62 932 €
Kapitál 1 342 992 €
Vlastní kapitál 1 308 737 €
Kontaktní informace
Email edos@edos.sk
Telefon(y) 0263810660, 0263812356, 0263813472
Fax(y) 0263810660
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,208,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,062,021
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,062,021
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 767,348
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 183,837
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 41,992
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 68,844
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,272
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,216
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,034
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,034
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,182
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 123,056
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,262
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 120,794
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,070
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,070
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,208,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,177,695
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,616
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,616
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,261
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,261
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,226,750
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,226,750
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -62,932
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,950
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 549
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 549
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,401
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 692
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 692
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,560
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,413
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,631
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 21,718
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 21,718
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 199,717
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 203,648
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 199,717
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,931
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,385
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,786
D. Služby (účtová skupina 51) 98,830
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 82,379
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 58,829
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,685
4. Sociální náklady (527, 528) 2,865
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,634
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,475
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,475
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,717
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,564
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -61,737
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,101
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 253
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 253
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -231
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,968
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 964
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -62,932
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016