Vytvořte fakturu

Technosam - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Obchodní název Technosam
IČO 35680598
TIN 2020339046
DIČ SK2020339046
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Technosam
Edisonova 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 320 961 €
Zisk 53 762 €
Kontaktní informace
Email technosam@nextra.sk
webové stránky http://www.technosam.sk
Telefon(y) +421243413585
Mobile(y) +421911710084
Fax(y) 0243413603, 0252497981
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 701,574
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 131,347
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 131,347
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,642
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 115,352
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,608
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 9,678
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,067
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 569,851
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 89,060
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 733
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,327
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 169,080
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 194,514
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,514
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -25,370
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -64
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 311,711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 79,924
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 231,787
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 376
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 376
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 701,574
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 381,402
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 320,669
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 452,478
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,809
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,762
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,172
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,966
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,966
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113,067
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,067
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -130,897
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,829
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,928
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,348
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 320,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -27,238
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,320,961
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,053,826
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 267,135
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,252,858
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 940,901
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,284
D. Služby (účtová skupina 51) 183,324
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,439
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,566
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,977
4. Sociální náklady (527, 528) 896
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,432
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,351
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,351
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,103
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,452
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,539
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,539
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,816
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,816
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,762
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016