Vytvořte fakturu

INTECH CONTROL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTECH CONTROL
IČO 35680687
TIN 2020339002
DIČ SK2020339002
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTECH CONTROL
Vlčie hrdlo 4846
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 530 268 €
Zisk 91 930 €
Kapitál 1 197 884 €
Vlastní kapitál 194 847 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245640868, 0245640869
Mobile(y) +421903225768
Fax(y) 0245640868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,099,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 152,928
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,640
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,640
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 78,088
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,088
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 70,200
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 70,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 941,633
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 958
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 398
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 560
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 17,847
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 17,847
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 697,379
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 697,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697,130
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 249
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 225,449
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,033
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 223,416
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,279
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 84
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,195
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,099,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,777
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,990
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,990
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 172,939
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 172,939
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,930
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 811,842
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 414,134
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 199,835
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,593
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 204,706
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 365,010
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 222,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,704
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 25,281
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,348
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,341
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,683
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,698
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,320
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,378
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,221
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,523,447
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,530,268
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,610
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,518,837
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -971
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,455
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,337
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,410,097
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,681
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 280,305
D. Služby (účtová skupina 51) 594,512
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 482,483
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 351,421
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120,240
4. Sociální náklady (527, 528) 10,822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,388
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,166
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,166
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 589
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,973
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,171
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 643,978
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 574
2. Ostatní náklady (562A) 574
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 356
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 522
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,426
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 118,745
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,815
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,987
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,828
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015