Vytvořte fakturu

ROVES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ROVES
IČO 35680938
TIN 2020331005
DIČ SK2020331005
Datum vytvoření 20 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROVES
Hviezdoslavova 3
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 430 €
Zisk 802 €
Kapitál 333 430 €
Vlastní kapitál 61 740 €
Kontaktní informace
Email roves@roves.sk
webové stránky http://www.roves.sk
Telefon(y) +421245522896, +421245641131, +421245641132, +421245641133, +421245643897, +421245643898
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 296,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 296,791
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,116
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,354
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,695
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 359
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 314,145
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,180
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,968
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,968
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 65,613
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 802
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 238,965
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,588
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 115,359
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 99,427
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,509
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,194
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,339
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,385
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,221
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 190,430
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 190,215
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 178,688
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,455
C. Služby (účtová skupina 51) 97,897
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 22,456
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,450
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,861
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 885
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,684
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,742
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 65,863
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,353
M. Úrokové náklady (562) 7,802
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 551
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,353
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,389
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,587
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 802
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016