Vytvořte fakturu

Normbenz Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název Normbenz Slovakia
IČO 35681039
TIN 2020323261
DIČ SK2020323261
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Normbenz Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 96 716 188 €
Zisk 742 704 €
Kapitál 14 028 862 €
Vlastní kapitál 688 642 €
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,260,037
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,811,191
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 48,326
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,138
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 46,188
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,762,865
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,334,821
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,746,415
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,619,835
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 45,685
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 16,109
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,414,886
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,608,246
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,608,246
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 789,523
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 789,523
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 824,776
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 770,867
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 770,867
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,880
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,192,341
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,891
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,190,450
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,960
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,992
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18,968
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,260,037
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,431,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,197,173
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,197,173
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,570,243
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35,152
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,152
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,113,927
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 839,057
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,952,984
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 742,704
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,828,692
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,298,578
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 7,276,190
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,388
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 146,665
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 146,665
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,294,235
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,115,546
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,115,546
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,527
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,860
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,302
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 89,214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,514
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,700
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 96,567,783
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 96,716,188
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95,988,920
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 578,863
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,113,278
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 88,287,831
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 592,598
D. Služby (účtová skupina 51) 3,996,381
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,049,250
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 760,778
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 243,960
4. Sociální náklady (527, 528) 44,512
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,915
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,036,780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,065,858
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -29,078
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,488
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,602,910
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,690,973
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,201
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,069
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9,069
XII. Kurzové zisky (663) 1,132
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 663,469
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 630,875
2. Ostatní náklady (562A) 630,875
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,836
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 29,758
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -653,268
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 949,642
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 206,938
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 181,509
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 25,429
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 742,704
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015