Vytvořte fakturu

BUILD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BUILD
IČO 35681349
TIN 2020308070
DIČ SK2020308070
Datum vytvoření 08 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUILD
Laurinská 10
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 066 €
Zisk 5 484 €
Kapitál 51 661 €
Vlastní kapitál 609 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,496
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,665
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,665
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,665
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,306
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 65
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 53
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 47,594
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 47,597
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,597
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -3
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 512
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 512
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -1,865
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 359
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -2,224
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 525
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 525
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,496
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,094
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 16,832
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 94
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 94
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,955
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 164
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,119
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,484
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,402
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,214
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,229
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,229
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 985
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,386
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,170
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,170
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,303
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 209
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 802
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 68,066
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,066
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,608
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,527
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,931
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,219
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,608
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,028
D. Služby (účtová skupina 51) 5,294
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,920
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,542
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,331
4. Sociální náklady (527, 528) 47
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,467
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,467
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 545
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,847
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,205
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,403
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,037
2. Ostatní náklady (562A) 1,037
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,366
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,403
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,444
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015