Vytvořte fakturu

Onkologický ústav sv. Alžbety - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Onkologický ústav sv. Alžbety
IČO 35681462
TIN 2020812343
DIČ SK2020812343
Datum vytvoření 10 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
81250
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 392 141 €
Zisk 3 340 446 €
Kapitál 41 556 858 €
Vlastní kapitál 35 470 701 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252926140, 0259249111, 0232249111, 0232248488
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,867,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,614,561
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,720
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 9,720
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,604,841
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,639,181
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,562,762
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,587,983
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 498
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 788,785
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 25,632
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,134,633
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,441,606
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,023,878
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,728
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,514
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,514
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,514
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,500,589
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,233,948
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,233,948
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 216,990
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,651
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,187,924
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,270
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,160,654
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 118,800
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,039
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 99,355
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 15,406
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,867,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,811,147
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,365,552
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 49,107
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 49,107
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,049,403
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,049,403
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,340,446
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,780,163
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 404,477
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 162,069
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,397
12. Odložený daňový závazek (481A) 225,011
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 172,608
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 172,608
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,500,205
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,903,580
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,903,580
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 814,208
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 582,675
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 637,147
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 562,595
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 702,873
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 673,245
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,628
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 276,684
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 166
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 15,836
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 260,682
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,782,122
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,392,141
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,894,911
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,915,805
V. Aktivace (účtová skupina 62) 237,782
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,343,641
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,148,602
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,374,400
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,090,130
D. Služby (účtová skupina 51) 2,324,879
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,995,393
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,302,130
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,244,031
4. Sociální náklady (527, 528) 449,232
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48,886
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,098,176
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,098,176
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,032
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211,706
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,243,539
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,259,089
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,943
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29,935
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29,935
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,147
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,360
2. Ostatní náklady (562A) 33,360
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 597
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,204
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,223,335
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 882,889
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 952,659
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -69,770
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,340,446
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015