Vytvořte fakturu

BRICOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název BRICOM
IČO 35681471
TIN 2020307938
DIČ SK2020307938
Datum vytvoření 08 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRICOM
Mudroňova 57
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 239 061 €
Zisk 11 968 €
Kapitál 200 386 €
Vlastní kapitál 11 198 €
Kontaktní informace
Email bricom@bricom.sk
Telefon(y) 0263453157, 0263530240, 0263530239
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 191,843
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 145,847
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 145,847
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,660
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 140,534
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,657
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,099
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,835
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,789
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,810
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 6,810
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,077
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,780
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,780
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 297
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 58
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 58
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,319
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 944
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 897
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 897
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 191,843
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,540
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 44,914
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -56,260
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,433
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -100,693
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,968
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,392
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 936
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,264
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,535
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,496
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,496
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,607
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,384
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,781
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148,267
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,657
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,657
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,911
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 967
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,944
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 238,252
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 239,061
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 115,508
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 122,744
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 416
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 393
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 219,434
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 79,436
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,414
D. Služby (účtová skupina 51) 35,628
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 81,540
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 59,201
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,207
4. Sociální náklady (527, 528) 2,132
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,500
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,608
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,608
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,308
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,627
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,774
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,344
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,209
2. Ostatní náklady (562A) 5,209
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,343
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,284
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,316
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,316
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,968
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016