Vytvořte fakturu

COMFING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Obchodní název COMFING
IČO 35681918
TIN 2020355183
DIČ SK2020355183
Datum vytvoření 15 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMFING
Pod Gaštanmi 8
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 492 412 €
Zisk 11 969 €
Kapitál 1 154 214 €
Vlastní kapitál -15 565 €
Kontaktní informace
Email comfing@slovanet.sk
Telefon(y) 0243191500
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,262,245
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 408,491
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 380,276
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,433
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 234,066
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 92,777
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 28,215
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 28,215
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 851,112
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 108
4. Zvířata (124) - /195/ 17
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 933
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 933
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 504,064
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 491,319
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 491,319
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,480
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 265
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 345,990
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 71
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 345,919
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,642
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,642
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,262,245
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,595
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,482
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,482
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,969
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,840
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 345
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 345
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,249,374
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 254,273
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,273
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 965,635
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,201
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,631
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,374
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,121
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,121
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,486,843
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,492,412
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,486,843
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,473,386
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 411,469
D. Služby (účtová skupina 51) 613,843
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 293,815
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 209,332
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 74,327
4. Sociální náklady (527, 528) 10,156
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,903
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,369
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,369
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 74,690
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,298
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,026
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 461,531
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,746
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,746
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,746
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,432
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 203
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 203
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,226
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,686
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,341
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,372
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,372
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,969
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015