Vytvořte fakturu

Starland Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Obchodní název Starland Holding
IČO 35683015
TIN 2020860820
DIČ SK2020860820
Datum vytvoření 31 Leden 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Starland Holding
Hurbanovo nám. 6
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 863 978 €
Zisk -1 861 285 €
Kapitál 150 940 518 €
Vlastní kapitál 148 767 358 €
Kontaktní informace
Email info@starlandholding.sk
Telefon(y) 0220923215
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 284,786,528
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 277,855,698
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 17,275,335
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 17,273,191
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,144
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 127,526,853
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 125,075,868
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 267,307
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 150,780
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,684,148
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 348,750
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 133,053,510
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 78,170,711
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 41,639,763
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,243,036
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,870,390
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 539,731
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 133
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 539,598
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,390
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,390
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,390
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,541,317
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,446,807
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,446,807
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,094,510
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 787,952
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,696
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 786,256
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 60,440
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,554
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,751
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 44,135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 284,786,528
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,561,938
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 150,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 150,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 281,389
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 281,389
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,858,166
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,858,166
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,861,285
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,224,590
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 135,001,016
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 135,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 941
12. Odložený daňový závazek (481A) 75
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,806,675
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,767,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,767,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,395
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,601
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,103
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 976
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,649
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,299
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,350
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 380,250
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 340,203
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 863,978
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 340,203
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 260,583
V. Aktivace (účtová skupina 62) 153,830
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 104,410
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,952
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,827,852
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,154
D. Služby (účtová skupina 51) 2,197,835
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 441,163
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 327,494
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 15,733
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 91,871
4. Sociální náklady (527, 528) 6,065
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,981
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,415
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,415
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 71,662
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,642
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,963,874
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,495,373
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 811,343
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 668,971
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 148,355
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 78,325
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 442,291
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 142,372
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 142,372
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 705,794
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 72,929
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 380,250
2. Ostatní náklady (562A) 380,250
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 252,615
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 105,549
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,858,325
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 75
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,861,285
Date of updating data: 10.10.2016
Date of updating data: 10.10.2016